Scott Tansey Photography | Svalbard Glacier Closeup 01

L1009683-Edit-2.jpgSvalbard_Set_05_083.jpgSvalbard_Set_05_086.jpgSvalbard_Set_05_137.jpgSvalbard_Set_05_140.jpgSvalbard_Set_05_171.jpgSvalbard_Set_05_177.jpgSvalbard_Set_05_190.jpgSvalbard_Set_08_080.jpgSvalbard_Set_08_089.jpgSvalbard_Set_09_161.jpgSvalbard_Set_09_188.jpgSvalbard_Set_09_205.jpgSvalbard_Set_09_217.jpgSvalbard_Set_09_219.jpgSvalbard_Set_09_229.jpg